Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Unieke kans voor uniek museum

Plannen voor uitbreiding, verbouw en herinrichting van Museum Sjoel Elburg

Op vrijdag 6 juni 2008 is Museum Sjoel Elburg geopend door de Commissaris van de Koningin van Gelderland, de heer C. Cornielje, en opperrabbijn B. Jacobs. Sinds de opening ontvangt Museum Sjoel Elburg boven verwachting veel bezoekers. In plaats van de 7.000 bezoekers die bij de oprichting van het museum werden geprognosticeerd, blijkt jaarlijks het dubbele aantal geïnteresseerden de weg naar Museum Sjoel Elburg te vinden. Daardoor is er dringend behoefte aan een verbetering van de nu zeer beperkte mogelijkheden voor de ontvangst van bezoekers.

Naastgelegen pand

In het jaar 2015 deed zich een uitgelezen kans voor het museum uit te breiden en daarmee meer ruimte te creëren voor de ontvangst van bezoekers: een naastgelegen pand, Zuiderwalstraat 11, werd te koop aangeboden en zoals het gezegde luidt: ‘buurmans grond is maar één keer te koop!’ Het bestuur van de Stichting Museum Sjoel Elburg heeft een particuliere stichting uit Elburg bereid gevonden het bewuste pand aan te kopen. Met die stichting is overeengekomen dat zij het pand tot 2020 ‘reserveren’ voor Museum Sjoel Elburg, zodat het bestuur tijd heeft om fondsen te werven, waarmee het van de betreffende stichting kan worden aangekocht.

Kwaliteitsslag

Door die aankoop wordt een uitzonderlijke kwaliteitsslag mogelijk gemaakt. Door de uitbreiding met het pand Zuiderwalstraat 11 en de verbouwing c.q. aanpassing van dit pand en het pand Graaf Hendriksteeg 2 kan de huidige filmzaal worden verplaatst. Daardoor wordt een grotere, lichtere en meer gastvrije ontvangstruimte gecreëerd waarin o.a. een invalidentoilet, een museumwinkel en een koffiecorner zullen worden gerealiseerd.

Deze verbouwing zal worden aangegrepen om ook kritisch te kijken naar de vaste opstelling en die aan te passen aan recente ontwikkelingen, zowel qua inhoud als qua inrichting en techniek. Hierbij zal uitdrukkelijk een verbinding gelegd worden tussen de vaste opstelling en de nieuwe entree, waar een innovatieve presentatie van de verhalen over het joodse leven in de mediene wordt gerealiseerd.

Museale uitstraling

De huidige ligging maakt dat het museum niet of nauwelijks zichtbaar is vanaf de hoofdstraat (Jufferenstraat / Vischpoortstraat) van Elburg, waardoor het museum helaas geen voordeel heeft van city-traffic. De aankoop van het pand Zuiderwalstraat 11 brengt het museum dichter bij de Jufferenstraat. De uitbreiding van het museum en de nieuwe opzet van de entreeruimte geven aanleiding om de museale uitstraling van Museum Sjoel Elburg te vergroten. Doel hiervan is het meer zichtbaar maken van de museumfunctie en de activiteiten in de gevels en het herkenbaarder maken van de toegang tot het museum.

Voortbestaan gewaarborgd

Door deze ruimtelijke en inhoudelijke verbeteringen zal het museum een grotere aantrekkingskracht op bezoekers uitoefenen. Het bestuur denkt hiermee haar ambitie - 18.000 bezoekers per jaar – zeker te kunnen waarmaken. Hierdoor ontstaat ook voor de komende jaren een financieel verantwoorde exploitatie en is het voortbestaan van het museum gewaarborgd.

Het bestuur beschouwt deze plannen overigens als sluitstuk van een reeks verbouwingen sinds 2008!