Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur geopend

Driehonderd vijfenzeventig duizend euro

Op woensdag 9 november 2016 zijn er twee voor Museum Sjoel Elburg zeer belangrijke besluiten genomen.
’s Middags vergaderden Provinciale Staten van Gelderland in Arnhem. Tijdens deze begrotingsvergadering stond onderstaand voorstel van het College van Gedeputeerde Staten op de agenda:
‘In de voorjaarsnota 2015 hebben uw Staten met het aannemen van motie 16M53 besloten € 300.000 beschikbaar te stellen voor de Sjoel Elburg. Deze bijdrage is gericht op de realisatie van de afronding van de uitbreiding, verbouw en inrichting van de Sjoel. De motie wijst op het specifieke karakter van de Sjoel, de manier waarop de geschiedenis van de Sjoel wordt getoond en verteld. In de motie wordt tevens gewezen op de relevantie van het thema verdraagzaamheid en het feit dat de Sjoel getuigt van de joods-christelijke wortels van onze samenleving. Met het oog hierop stellen wij uw Staten voor om ter uitvoering van de motie € 300.000 ter beschikking te stellen voor de Stichting Synagoge Elburg en dit te dekken uit de algemene middelen.’
De dames en heren van PS hebben het voorgestelde bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld!

En ’s avonds vergaderde  de Gemeenteraad van Elburg over de meerjarenprogramma begroting 2017-2020. De Raad trof in de stukken het volgende voorstel van het College van B. en W. aan:
‘Museum Sjoel.
Aansluitend op de door uw raad aangenomen motie wordt voorgesteld om Museum Sjoel voor de aankoop en verbouwing van een naastgelegen pand een subsidie te verstrekken van € 75.000 te dekken uit de algemene middelen. Door de provincie is voor dit project een subsidie toegekend van € 300.000.’
Ook deze voorgestelde subsidie is verstrekt!

De besturen van de Stichting Museum Sjoel Elburg én van de Stichting Vrienden zijn de beide overheden zeer erkentelijk voor de toegekende subsidies!
Zij zullen dan ook alles op alles zetten om de plannen voor uitbreiding, verbouw en herinrichting van Museum Sjoel Elburg te doen slagen.