De Stichting Vrienden van de Synagoge van Elburg is eind 2006 opgericht ter ondersteuning van het museum Sjoel Elburg.

 1. ANBI registratie
 2. Secretariaat
 3. Doelstelling
 4. Beleidsplan
 5. Beloningsbeleid
 6. Uitgeoefende activiteiten
 7. Financiële verantwoording

ANBI registratie

De Stichting Vrienden van de Synagoge Elburg is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSNI/fiscaal nummer 817385927.

Secretariaat

Het secretariaat is gevestigd in het museum:
Graaf Hendriksteeg 2
8081 CH Elburg
email: vrienden@sjoelelburg.nl
De secretaris is thans Huib Kuiper (tel. 0525-652879)

Doelstelling

In artikel 2 van de statuten van Stichting Vrienden van de Synagoge Elburg is het volgende opgenomen:

 1. De Stichting heeft ten doel: het verlenen van steun, in de meest uitgebreide zin des woords, aan de stichting: Stichting Synagoge Elburg, statutair gevestigd te Elburg, en aan het museaal gebruik van de synagoge te Elburg.
 2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  a. het verrichten van sponsoractiviteiten;
  b. het werven van donateurs;
  c. het geven van adviezen aan de Stichting Synagoge Elburg;
  d. het bevorderen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de Stichting Synagoge Elburg;
  e. het verzorgen van publicaties;
  f. het organiseren van (studie)bijeenkomsten;
  g. het verwerven en ter beschikking stellen van voorwerpen voor de verzameling van de Stichting Synagoge Elburg dan wel het ter beschikking stellen van gelden daarvoor,alsmede alle overige wettige middelen die het  bestuur voor het bereiken van de doelstelling dienstig acht, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  Met deze doelstelling dient de Stichting het algemeen belang.

Beleidsplan

Het volledige Beleidsplan ligt ter inzage bij het secretariaat.
Uit dit plan citeren wij:

Missie

De Stichting heeft als missie om de Stichting Synagoge Elburg zodanig te ondersteunen dat die Stichting optimaal kan functioneren.

Afwezigheid van winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de feitelijke werkzaamheden.

Bestemming van liquidatiesaldo

De statuten bepalen in artikel 13 lid 6 het volgende over het liquidatiesaldo van de Stichting:

Een eventueel batig saldo wordt door de vereffenaars:

 • uitgekeerd aan de Stichting Synagoge Elburg en bij ontstentenis daarvan,
 • uitgekeerd aan het Joods Historisch Musem te Amsterdam en ingeval van ontstentenis ook daarvan
 • zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting besteed.

Beschrijving administratieve organisatie

De financiele administratie wordt verzorgd door de penningmeester.Alle financiele transacties vinden plaats via bankrekeningen.De boekingen worden verricht aan de hand van de bankbescheiden.Na afloop van het jaar wordt door de penningmeester de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met het gestelde in artikel 7 van de statuten.Voordat de jaarrekening door het bestuur wordt vastgesteld, worden de boeken van de Stichting gecontroleerd door twee bestuursleden, niet zijnde de penningmeester, of door een accountant. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarrekening door het bestuur vastgesteld.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.