Cursussen Literatuur van de Hebreeuwse Bijbel en Talmoed

Komend najaar 2019 starten bij Museum Sjoel Elburg twee unieke cursussen: over de literatuur van de Hebreeuwse Bijbel en over de Talmoed.

De literatuur van de Hebreeuwse Bijbel

De cursus over de Hebreeuwse Bijbel zal gaan over de literatuur van de Hebreeuwse Bijbel - het Oude Testament. In het bijzonder zullen de zeer gevarieerde tekstvormen en uiteenlopende literatuursoorten die in de Hebreeuwse Bijbel voorkomen aan de orde worden gesteld. Zo zal uitvoerig worden ingegaan op de Hebreeuwse poëzie, de kenmerken en eigenschappen hiervan, zoals dit onder meer in de Bijbelboeken Psalmen, Hooglied, Klaagliederen en Spreuken voorkomt. Dichterlijke stijlvormen, beelden en uitdrukkingen zullen hierbij worden behandeld. Behalve poëzie in de Bijbel maak je ook kennis met tekstsoorten zoals wetsteksten, profetische teksten, vertellingen, historische teksten en wijsheidsteksten. Hierbij wordt per moduleavond een selectie van tekstdelen gelezen en besproken.

Voor deze op zichzelf staande cursus is geen enkele voorkennis van de Hebreeuwse taal of van de achtergronden van de Hebreeuwse Bijbel nodig. De cursusstof wordt op een zeer toegankelijke en aansprekende wijze aangeboden.

Docent: mw. dr. A.E.M.A. Sneller-Vrolijk
Tijd: 6 donderdagavonden van 19:30-22:00u: 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november en 12 december 2019
Locatie: Studie- en documentatiecentrum van Museum Sjoel Elburg
Cursusgeld: € 90,- (inclusief lesmateriaal en consumpties)
Opgeven: cursussen@sjoelelburg.nl

De Talmoed

De Thora is aan Mozes op de Sinaï gegeven. De Thora is gegeven in twee vormen, zo wil de joodse traditie: geschreven en mondeling. De geschreven Thora vinden we in de Tenach, die in christelijke kring Oude Testament heet. De Thora is óf een onderdeel van de Tenach, de eerste vijf Bijbelboeken, óf duidt de gehele Tenach aan. In het laatste geval geeft de term aan wat God met de gehele Tenach bedoelt: onderwijs, aanduiding van een levensweg. Toch kan Thora nog breder worden opgevat. Dan betrekken we ook de mondelinge overlevering erbij, die uitloopt in de Misjna en de Talmoed.

Het jodendom is op beide gebaseerd. Het hart vormt ongetwijfeld de schriftelijke overlevering. Een belangrijke vraag bij de Tenach is echter hoe die in verschillende tijden en onder verschillende omstandigheden ‘gedaan’ moet worden of in de praktijk moet worden gebracht. Op dit praktische ligt de nadruk. Jodendom beoogt geen leer te zijn, maar ‘een manier van leven’. Het geeft een levensweg aan, zoals ook in het Nieuwe Testament de volgelingen van Jezus ‘mensen van de weg’ genoemd worden.

Als je de verhouding van de Tenach tot de Talmoed beziet, kun je deze als volgt beschrijven: de Tenach is het klassieke, gezaghebbende en meest invloedrijke deel van het jodendom. De Talmoed is de bril waardoor het historische jodendom zijn Bijbel heeft gelezen en leest. Anders: de mondelinge leer geeft weer hoe de Thora of schriftelijke leer voor de praktijk van het dagelijkse leven geïnterpreteerd wordt. We zien een parallel bij het christendom: het Nieuwe Testament is de bril waardoor het Oude Testament werd en wordt gelezen.

De cursus bestaat uit:
- Het ontstaan en de ontwikkeling van de Talmoed
- Het karakter van de Talmoed ontdekken aan de hand van teksten
- De Talmoed en het Nieuwe Testament

Allen die belangstelling hebben voor het jodendom en zich daarin willen verdiepen kunnen deze cursus volgen. Deelnemers wordt verzocht een Bijbel mee te nemen. Een reader wordt uitgereikt.
Deelnemers: minimaal 12, maximaal 25.

Docent: ds. C. van den Boogert
Tijd: 3 woensdagavonden van 19:30-21:30u;
de data zijn, anders dan eerder vermeld: 30 oktober, 13 en 27 november 2019.
Locatie: Studie- en documentatiecentrum van Museum Sjoel Elburg
Cursusgeld: € 30,- (inclusief lesmateriaal en consumpties)
Opgeven: cursussen@sjoelelburg.nl